صدور اولیه دفتر چه خدمات درمانی صدور اولیه دفتر چه خدمات درمانی

مدارک مورد نیاز

 

1-کپی شناسنامه صفحه اول و دوم و کپی کارت ملی برای هر متقاضی

2-یک قطعه عکس4*3

3-کلیه فیش های حقوقی از تاریخ صدور حکم کارگزینی

4- برای افراد مذکر که همسر آنها شاغل می باشد کپی صفحه اول دفتر چه بیمه همسر الزامی می باشد

5-برای فرزندان 18سال به بالا ارائه گواهی تحصیلی الزامیست

6- فرم صدور اولیه دفترچه خدمات درمانی

7-کپی حکم کار گزینی

تعویض دفتر چه خدمات درمانی تعویض دفتر چه خدمات درمانی

مدارک مورد نیاز

 

1-صفحه اول دفترچه

2-کپی شناسنامه صفحه اول و دوم برای فرزندان بالای 15سال

3-آخرین فیش حقوقی

4-برای فرزندان مذکر 18سال به بالا ارائه گواهی تحصیلی الزامیست

5-عکس 4*3

 

 

 

 

صدور المثنی دفترچه خدمات درمانی صدور المثنی دفترچه خدمات درمانی

مدارک مورد نیاز

 

 

1-کپی شناسنامه صفحه اول و دوم و کپی کارت ملی برای هر متقاضی

2-یک قطعه عکس4*3

3-آخرین فیش  حقوقی

4-برای فرزندان 18سال به بالا ارائه گواهی تحصیلی الزامیست

5- فرم  صدور المثنی دفترچه خدمات درمانی