آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی درسال1396

جهت ثبت نام جدید یا اضافه کردن افراد تحت تکفل ،فرم مربوطه با مدارک  (کپی شناسنامه تمام صفحات ،کپی صفحه اول دفتر چه بیمه،کپی کارت ملی) تحویل به اداره رفاه در کرج و تهران

مهلت ثبت نام، حذف یا اضافه کردن بیمه تکمیلی درمان مربوط به بیمه ایران تا تاریخ 1396/02/31میباشد

فرم ثبت نام بیمه تکمیلی درمانی

وجهت انصراف از بیمه تکمیلی درخواست کتبی بیمه شده اصلی و تحویل به اداره رفاه