Skip to Content

تغییر روزهای خدمات رسانی بیمه تکمیلی ایران

روزهاي خدمات رساني بيمه تكميلي ايران تغيير يافته است   

نماينده بيمه تكميلي روزهاي يك شنبه و سه شنبه هرهفته از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر در كرج و روزچهارشنبه هر هفته از ساعت 9صبح الي 12ظهر در تهران حضور مي يابند .