اهداف و وظایف
اداره رفاه کارکنان از مباحث بنیادی مدیریت منابع انسانی سازمان های امروزی بوده که نقش پررنگ و تأثیرگذاری در شکل گیری انگیزه ها، پتانسیل و بهبود عملکرد یک سازمان ایفا می کند. افزایش تسهیلات رفاهی از جمله ایجاد زمینه های گردشگری، تفریحی، ورزشی و رفاهی همواره باعث بالا رفتن انگیزش و بهره وری کاری خواهد بود. امور رفاهی و رسیدگی به وضع زندگی کارکنان و تهیه موجباتی که به بهبود زندگی آنها کمک کند یکی از وظایف عمده در مدیریت منابع انسانی است و عبارت از مجموعه عملیاتی است که باعث حل مشکلات کارکنان شده و نیاز های داخل و خارج سازمانی آنها (اعم از نیازهای مادی و معنوی و روانی) را حتی المقدور مرتفع می سازد و آنها را از نظر جسمانی و روانی سالم نگاه می دارد. بدین ترتیب سازمان ها نسبت به احتیاجاتی که کارکنان دارند در حد توان خود برنامه های رفاهی متنوعی را اجرا می کنند. دامنه تسهيلات رفاهي و خدمات، ارتباط تنگاتنگي با نوع نگرش سيستم مديريتي دانشگاه دارد كه دانشگاه خوارزمی با امكانات رفاهي نسبتاً ‌مناسبي از سال هاي گذشته تاكنون تلاش نموده با توسعه فعاليت ها، امكانات و تسهيلات رفاهي خستگي امور جاري همکاران محترم خود را برطرف نمايد.